• Company name

Tên công ty

Business name written in Vietnamese: SPERTON VIETNAM CO., LTD

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SPERTON VIETNAM

Business name written in foreign language: SPERTON VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: SPERTON VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY

  • Enterprise code: 0316017063

Mã số doanh nghiệp: 0314967944

  • Date of establishment: 13/11/2019

Ngày thành lập: 13/11/2019

  • Head office address: 56 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, City. Ho Chi Minh.

Địa chỉ trụ sở chính: 56 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Phone: 028 3930 4900                          Email: post@sperton.com

Điện thoại: 028 3930 4900                  

Website: http://www.sperton.com/vietnam

  • Areas of activity: Activities of centers, consulting agents, introducing, and brokering labor and employment

Lĩnh vực hoạt động: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

  • Legal representative

Người đại diện theo pháp luật:

Full name: NGUYEN THI THIEN TRANG                                   Gender: Female

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THIÊN TRANG                                 Giới tính: Nữ

Position: Director

Vị trí: Giám đốc

  • License number: 13595/2023/27/SLDTBXH-VLATLD

Mã số giấy phép: 13595/2023/27/SLDTBXH-VLATLD

  • License date: 20/06/2023

Ngày cấp giấy phép: 20/06/2023

  • Place of issue of permit: Department of Labor, War Invalids and Social Affairs of Ho Chi Minh City

Nơi cấp giấy phép: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Thành phố Hồ Chí Minh